"; echo "
"; echo "
"; echo "
"; echo "$keyText $city"; echo "
"; echo "
"; echo "

"; echo "$keyText $city"; echo "

"; echo "
"; echo "$companyName"; echo "
"; echo "
"; echo "บริการ"; echo " "; echo "$keyText"; echo " "; echo "เพื่อใช้งานใน"; echo " "; echo "$city"; echo " "; echo "จาก$city"; echo "เดินทางไป"; echo "ต่างจังหวัด"; echo " "; echo "(บริการทั่วทุกภูมิภาคไทย)"; echo "
"; echo "
"; echo "บริการครบ"; echo " "; echo "ครอบคลุมทุกความต้องการ:"; echo " "; echo "เที่ยวเดียว"; echo " "; echo "ไปกลับ"; echo " "; echo "ค้างคืน"; echo " "; echo "เหมาตามระยะทาง"; echo " "; echo "เหมาเป็นระยะเวลา"; echo "
"; include ('b_contact_info.html'); echo "
"; echo "
"; include('c_my_article.html'); echo "
"; echo ""; ?>